“Sei il mio veleno e d’insieme l’antidoto.”
rosi / italy - Milan /